درد و دل هایی با دنیا....

فقط به خاطر درد و دل کردن با دنیا.....بخاطر اینکه حتی یه ذره ازاین حرف هایی که بیخ گلوم رو گرفته بگم...که بغض نشه...که یه وقت نشه یه اشک وبریزه پایین

مرداد 93
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست